Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NIA ACADEMIE B.V. - consumentenversie

1. DEFINITIES
a. NIA
NIA ACADEMIE B.V. (KvK 72044365) gevestigd te Amsterdam

b. Student
De persoon die een opleiding of cursus volgt bij NIA.

c. Cursus
De één- of meerdaagse (vak-)opleiding, cursus, workshop, module of lesdag waarvoor kan worden ingeschreven.

d. Cursusgeld
De door de student verschuldigde vergoeding voor de te volgen cursus.

e. NRTO
De branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (www.nrto.nl)

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn - naast de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO - van toepassing op iedere overeenkomst die tussen NIA en de Student tot stand komt betreffende enige door NIA aangeboden Cursus. In geval van strijd tussen (één of meerdere bepalingen in) deze Voorwaarden en die van de NRTO geldt de meest gunstige bepaling voor de Student.

3. INSCHRIJVING EN BEVESTIGING
De Student schrijft zich in voor een Cursus via de website van NIA. Na inschrijving ontvangt de Student een bevestiging. Tijdens de inschrijving gaat de Student akkoord met de Voorwaarden van NIA en van de NRTO. 

4. PRIJZEN EN BETALING
a. Met uitzondering van de Cursussen Interieurstyling (Fase 1) en Interieur Ontwerpen (Fase 2 en 3) is het op de website genoemde Cursusgeld verschuldigd bij inschrijving en wordt geheel en bij vooruitbetaling voldaan door middel van een IDEAL betaling via de website. 
b. Bij de in 4a genoemde Cursussen gelden bij inschrijving en betaling de volgende keuzemogelijkheden:

  • de Student kiest voor betaling via IDEAL en betaalt eerst alleen vooraf de aanbetaling en bij definitieve doorgang van de Cursus het restantbedrag of
  • de Student kiest voor betaling via IDEAL en betaalt het volledige Cursusgeld in één keer vooraf of
  • de Student kiest voor betaling met factuur vooraf (alleen aanbetaling en later het restbedrag of het volledige Cursusgeld in één keer) of
  • de Student kiest voor betaling in termijnen en betaalt eerst alleen vooraf de aanbetaling. 

c. Bij betaling met factuur vooraf en bij betaling in termijnen worden extra administratiekosten in rekening gebracht.
d. Reis- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening van de Student en zijn niet inbegrepen in het Cursusgeld.

e. Kosten voor boeken en materialen zijn voor eigen rekening van de Student en zijn niet inbegrepen in het Cursusgeld.
f.
Indien geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de gestelde betalingstermijn, is de Student niet geplaatst en heeft de Student geen recht op het volgen van de Cursus. 
g. Indien en voor zover betaling van een factuur van NIA niet binnen de betalingstermijn (van max. 14 dagen) plaatsvindt is de Student in verzuim zonder ingebrekestelling. De Student ontvangt dan een herinnering en als deze vervolgens niet binnen 14 dagen daarna het factuurbedrag alsnog betaalt, is de Student naast de wettelijke rente ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) en de daarbij behorende staffel. 
h. Het volledige bedrag van de Cursus dient in alle gevallen te zijn betaald uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de Cursus. 
i. De Student is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met NIA voortvloeien, ook als de betaling zou worden verricht door een derde, zoals een werkgever. 

5. HERROEPINGSRECHT
a. De Student mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
b. De Student maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een schriftelijke verklaring te sturen aan administratie@nia-academie.nl waarin staat geschreven dat hij de overeenkomst ontbindt.  
c. Na ontvangst van deze verklaring dient de Student binnen 14 dagen het eventueel reeds ontvangen lesmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren aan NIA. NIA betaalt het betaalde Cursusgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
d. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het lesmateriaal zich in originele staat bevindt: onbeschadigd en onbeschreven, compleet, en slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan heeft NIA de bevoegdheid om de commerciële waarde van het lesmateriaal in mindering te brengen op de terugbetaling van het Cursusgeld.
e. Naast het bovenstaande blijven alle andere rechten van partijen uit hoofde van artikel 5 van de NRTO voorwaarden gelden.

6. ANNULERING CURSUS
a. Een geplande Cursus kan door NIA worden geannuleerd wanneer minder dan 8 personen zich hebben ingeschreven. In dat geval kan de Student een andere cursus volgen of hij ontvangt het Cursusgeld retour.
b. Annulering van de Cursus door de Student (anders dan herroeping als bedoeld in artikel 5) is mogelijk conform artikel 5 van de NRTO voorwaarden.
c. Annulering van een examen Interieur Ontwerpen (Fase 3) waarvoor de Student zich heeft ingeschreven is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur na de laatste lesdag.

7. WIJZIGING (TIJDEN, LOCATIE, VORM)
a. NIA kan niet garanderen dat de Student bij de Cursus Interieurstyling (Fase 1) en Interieur Ontwerpen (Fase 2 en/of 3) wordt geplaatst op de door hem gekozen lesdagen en/of locatie. Fase 3 wordt alleen in Nieuwegein aangeboden, tenzij op de website anders wordt aangegeven. Past het de Student niet om de Cursus te volgen op een andere locatie of andere lesdag dan hij heeft opgegeven, dan krijgt hij de mogelijkheid om de Cursus in een andere lescyclus te volgen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de Student dit binnen 5 werkdagen kenbaar maakt en in ieder geval vóórdat de Cursus begint. Is de Cursus eenmaal begonnen dan gelden de door NIA bevestigde locatie, lestijden en lesdagen.
b. NIA behoudt zich het recht voor om de locatie van de Cursus geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Reiskosten naar de cursuslocatie zijn te allen tijde voor rekening van de Student.
c. Indien fysieke lessen tijdelijk of blijvend onmogelijk zijn, zoals ten gevolge van dringende adviezen of maatregelen van de overheid, dan heeft NIA het recht om de fysieke les of Cursus te vervangen door een online variant daarvan, al dan niet met een aangepaste duur.

8. VERVANGING DOCENT
NIA heeft het recht om een docent vóór of na aanvang van de Cursus te vervangen. Voor elk vak kunnen meerdere docenten worden ingezet. Mocht de desbetreffende docent(e) ziek of verhinderd zijn, dan wordt er een nieuwe datum bepaald voor de in te halen les(sen) of er wordt een vervangende docent gezocht.

9. INHOUD CURSUS
De inhoud van de Cursus is beschreven op de website van NIA en/of in het door de Student ontvangen programma. De docent volgt het lesprogramma van NIA en kan, als dit nodig is en past binnen het lesprogramma, naar eigen inzicht één of meerdere onderwerpen toevoegen en behandelen.

10. EXAMENS
a. Het cursusprogramma is zó ingericht dat de Student het examen kan afleggen.
b. Examengeld is apart verschuldigd en is niet in het Cursusgeld inbegrepen.

11. CERTIFICATEN
a. Of er een certificaat wordt uitgereikt wordt aangegeven in de omschrijving van de Cursus op de website van NIA.
b. De Student moet minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn en alle huiswerkopdrachten van de Cursus moeten voldoende gemaakt zijn.

12. VERPLICHTINGEN STUDENT
a. De Student zal zich tot het uiterste inspannen om de Cursus geheel te volgen, de opgegeven huiswerkopdrachten te maken en om zich (indien van toepassing) voor te bereiden op het examen.
b. Tijdens de les(sen) zal de Student zich gedragen volgens de algemeen aanvaarde omgangsvormen. De docent en/of NIA kan de Student daarop aanspreken.

13. ONTBINDING
a. NIA kan de overeenkomst met de Student beëindigen en de Student de toegang tot de Cursus ontzeggen als de Student zich onvoldoende inspant of zich ongepast gedraagt zoals bedoeld in artikel 12.
b. NIA heeft dat recht eveneens als sprake is van een zodanig ernstige – aan de Student toe te rekenen – omstandigheid dat van NIA in redelijkheid niet kan worden verlangd de overeenkomst voort te zetten.
c. In geval van ontbinding door NIA zal NIA dit met de Student bespreken. Leidt dat niet tot een oplossing dan heeft de Student de mogelijkheid om een klacht of bezwaar in te dienen als bedoeld in artikel 16. Zolang er geen gesprek is gevoerd en/of zolang niet op de klacht of bezwaar is beslist, heeft de Student geen toegang tot de Cursus.
d. Bij ontbinding als bedoeld in dit artikel heeft de Student geen recht op terugbetaling van door hem betaald Cursusgeld noch heeft hij aanspraak op plaatsing in een andere groep of in een andere Cursus.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM
a. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van NIA en de docent, materiaal uit studiemappen te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren, aan derden te verstrekken of te wijzigen.
b. Het is de Student niet toegestaan om (les- of instructie-) video’s, films, foto’s, (Powerpoint-) presentaties of ander materiaal dat is gebruikt tijdens of voor de lessen te delen met anderen, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden (ook binnen de lesgroep) tenzij met expliciete voorafgaande toestemming van NIA of de docent.
c. Het is de Student niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van NIA en de docent, video- en geluidsopnamen van lessen of e-learning te maken.
d. De Student verleent NIA het recht om zijn werk te gebruiken voor (uitsluitend) promotionele doeleinden van NIA.

15. AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid voor schade aan de student zelf of diens eigendommen is beperkt tot directe schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade een en ander zoals bedoeld in artikel 13 van de NRTO voorwaarden.

16. KLACHTEN
De Student kan zich tot de directie van NIA wenden met een schriftelijke klacht of bezwaar als:

  • de Student een klacht heeft over NIA, of over een te volgen of gevolgde Cursus,
  • de Student bezwaar heeft tegen een door NIA over hem genomen besluit dat gevolgen voor hem heeft, 
  • de Student een geschil heeft met de docent en dit niet in onderling overleg kon worden opgelost. 

Indien de klacht of bezwaar niet onderling kan worden opgelost, dan staat het zowel NIA als de Student vrij om een geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (zie artikel 16 van de NRTO voorwaarden).

17. PRIVACY
a. Het personeel van NIA of de voor NIA werkzame personen, zullen alle informatie die de Student deelt vertrouwelijk behandelen.
b. NIA verwerkt de door de Student verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy zoals die op de website van NIA staat vermeld.

18. TOEPASSELIJK RECHT
a. Op alle overeenkomsten tussen de Student en NIA is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg besproken en opgelost, maar ieder van de partijen is bevoegd om zich rechtstreeks tot de in de NRTO voorwaarden bedoelde Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (bindend advies met nakomingsgarantie) of om zich rechtstreeks tot de wettelijke bevoegde rechter te wenden.

© NIA ACADEMIE