Examenreglement

Examenreglement

Beroepsprofiel

De interieurontwerper/interieurstylist werkt in de interieurbranche als zzp-er of in vaste dienst, in winkelformules of bij ontwerpbureaus gericht op het ontwerpen en inrichten van particuliere woningen of de projectmarkt.
Onder projectmarkt verstaan we ruimtes die niet voor woondoeleinden gebruikt worden maar voor werk, recreatie, detailhandel of andere publiek toegankelijke doelen.

Interieurprofessional
De interieurontwerper is communicatief vaardig, representatief, creatief, accuraat en deskundig. Hij/zij heeft een commerciële en professionele instelling, is gericht op het verlenen van diensten en services aan de klant. Hij/zij beschikt over het vermogen om interieurs te ontwerpen en te visualiseren en deze ontwerpen te begeleiden bij de uitvoering. Hij/zij is in staat te plannen en de administratie af te handelen.

Particulieren en projecten
Als een interieurontwerper/interieurstylist in een team werkt, is het mogelijk dat diegene zich op bepaalde taken concentreert en andere taken uitbesteedt. Als een interieurontwerper zelfstandig werkt is hij/zij ook verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering.
Duidelijk is dat er bij publieke ruimtes of projecten minder persoonlijke emoties zijn betrokken. Dit in tegenstelling tot het ontwerpen van particuliere woningen waarbij persoonlijke smaak een grote rol speelt.

Op de hoogte blijven van trends

De klant/opdrachtgever is mondiger en kritischer en weet door de media vaak al wat hij welen niet wil. Een interieurstylist bezoekt interieurbeurzen in binnen- en buitenland is daarmee op de hoogte van de laatste trends.

De interieurdesigner beschikt over basiskennis omtrent vakkennis en ontwikkelingen in de branche en blijft op de hoogte door het lezen van vakbladen, het volgen van cursussen, etc.

Vanzelfsprekend is het van belang dat de interieurontwerper op de hoogte is van de concurrentie en markt.

Ontwerptaken

De interieurontwerper maakt een ontwerp voor de in te richten ruimte. Hij/zij heeft een uitgebreid gesprek met de klant om alle wensen in kaart te brengen en bezoekt vooraf de in te richten ruimte. De interieurontwerper informeert bij de aannemer wat de technische mogelijkheden zijn met betrekking tot uitbouw, constructies en verbouw van de ruimte. De interieurontwerper betrekt in het ontwerp de wensen van de klant, de bouwkundige aspecten en de eigen ideeën.

Ontwikkelen ontwerpplan
Hij/zij doet onderzoek en ontwikkelt naar aanleiding daarvan een vernieuwend concept.
Hij/zij maakt op basis van een moodboard en schets of een andere visualisatiemethode een voorlopig ontwerp voor de klant, vervolgens doet hij/zij onderzoek naar de haalbaarheid.
Hij/zij bespreekt het ontwerp met de klant en geeft een toelichting en motivatie op het ontwerp. Hij/zij brengt eventuele wijzigingen aan en maakt een definitief ontwerp en presenteert dit wederom aan de klant. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp en controleert het resultaat aan de hand van het ontwerp en de gemaakte afspraken.

Examenreglement

Artikel 1: Doel portfolio-examen
Tijdens het portfolio-examen toetsen we of de student geschikt is om interieuradvies te geven in de praktijk en in staat is zich hier verder in te ontwikkelen.

Artikel 2: Het portfolio-examen
De eindbeoordeling voor het NIA-diploma heeft de vorm van een portfolio-examen waarin de examenkandidaat niet alleen de eindopdracht van Fase 3 presenteert, maar waarin ook de eind- en tussentijdse opdrachten worden gepresenteerd die tijdens de vakopleidingen Fase 1, 2 en 3 zijn gemaakt. De groei, ideeën en plannen voor de toekomst worden besproken met de kandidaat en er wordt gekeken of de kandidaat klaar is om aan de slag te gaan in de interieurbranche. In les 7 van de vakopleiding Fase 3 krijg je uitgebreide informatie over het portfolio-examen.

 

Artikel 3: De examinatoren
De examinatoren zijn twee vakspecialisten. Het examen wordt beoordeeld volgens het beoordelingsformulier dat vooraf aan de examenkandidaat is uitgereikt. Naast de examenkandidaat en de examinatoren is er niemand aanwezig bij het examen. Bij uitzondering kan de directie of een NIA-medewerker meekijken met het examen voor de beoordeling van het proces intern.

Artikel 4: Verloop van het portfolio-examen
In totaal duurt het portfolio-examen een uur. Dit is opgedeeld in:
4.1. Een bespreking van het portfolio van maximaal 30 minuten door de examenkandidaat aan de examinatoren.
4.2. Het schrijven van een examenbeoordeling door de examinatoren in +/- 20 minuten. Hierbij is de examenkandidaat niet aanwezig.
4.3. De terugkeer van de examenkandidaat waarna de examinatoren de kandidaat mondelinge feedback geeft op de beoordeling van het portfolio en het gesprek.
4.4. Het ontvangen van het NIA-diploma door studenten die geslaagd zijn. De student ontvangt naast het diploma ook het beoordelingsformulier.

Artikel 5: Inhoud portfolio-examen - VISUEEL
Het portfolio geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van het werk van de examenkandidaat tijdens de opleiding bij de NIA. Het bestaat uit:
5.1. Een keuze van het werk uit Fase 1, 2 en 3.
5.2  Een selectie uit de eindopdracht Fase 3.

Artikel 6: Uitwerking portfolio-examen - VISUEEL
6.1. Minimaal één dag voor het portfolio-examen wordt de digitale versie van het portfolio in pdf-formaat gemaild naar de begeleidende ontwerpdocent en NIA ACADEMIE (adiministratie@nia-academie.nl) via wetransfer.com. Dit is een voorwaarde om het portfolio-examen te mogen afleggen.
6.2. Het uitgewerkte portfolio wordt gepresenteerd op een bij het werk passende professionele manier in de vorm van een kleine tentoonstelling.
6.3 Alle portfolio-onderdelen mogen handmatig en/of digitaal gemaakt worden. Er moet altijd sprake zijn van een persoonlijk handschrift in het werk.
6.4. NIA is door de student gemachtigd om portfolio-examenmateriaal van studenten als promotiemateriaal te gebruiken voor haar opleidingen.

Artikel 7: Inhoud portfolio-examen - MONDELING
De presentatie tijdens het portfolio-examen bestaat uit het toelichten en motiveren van de gemaakte keuzes in het portfolio. Tijdens de toelichting kunnen de examinatoren vragen stellen over de inhoud.
7.1. De mondelinge presentatie is ondersteunend aan de visuele presentatie.
7.2. Tijdens de presentatie worden de examinatoren door de presentatie geleid, vertelt de student over de motivatie van de keuzes, wordt achtergrondinformatie gegeven en worden vragen beantwoord.

Artikel 8: Onderdelen beoordeling
De beoordeling van het portfolio-examen bestaat uit de volgende onderdelen:
8.1. Inhoud (Styling en Interieurontwerp)
Met onderdelen van de inhoud examenuitwerking (zie artikel 6) die aanwezig moeten zijn.
8.2. Presentatie (VISUEEL en MONDELING)
8.3. Reflectie student

 

Artikel 9: De beoordeling
Er zijn in totaal drie onderdelen waarop de examinatoren beoordelen: inhoud, presentatie en reflectie. Voor elk onderdeel geven de examinatoren een O (Onvoldoende), V (Voldoende), RV (Ruim voldoende), G (Goed). Deze beoordelingen vormen samen de eindbeoordeling. Deze eindbeoordeling moet voldoende zijn om te slagen.
Als de stemmen staken is de stem van de portfolio begeleider doorslaggevend.  

Artikel 10: Herexamen
Indien een student zakt, is een herexamen mogelijk. Je volgt dan tegen betaling opnieuw de eindmodule van Fase 3 met een nieuwe opdracht. Je haalt in zodra er een plek beschikbaar is in een groep. Je dient je tevens opnieuw aan te melden voor het examen.

Artikel 11: Inschrijving en voorwaarden
11.1 De student schrijft zich in voor het portfolio-examen via de NIA-website. Je krijgt hiervoor per e-mail een uitnodiging. Alleen studenten van Fase 3 kunnen zich opgeven voor het portfolio-examen. 
11.2. Als de student zonder opgave van reden niet komt opdagen bij het portfolio-examen is het niet mogelijk het portfolio-examen in te halen of over te doen.
11.3. De inschrijving voor het portfolio-examen kan uiterlijk op de dag ná de laatste lesdag Interieur Ontwerpen (Fase 3) kosteloos worden geannuleerd. Daarna is restitutie van het examengeld niet meer mogelijk.

 

Artikel 12: Niet voorzien
Daar waar het examenreglement niet in voorziet, beslist de directie van NIA zonodig na het horen van de student.